fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Gardinmageren

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle tilbud, salg og leverancer fra sælgeren, herunder tilfælde hvor køberen foreskriver andre betingelser. Eventuelle afvigelser fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med skriftlig accept fra salgsledelsen.

1§ Betingelser for levering

Hvis der er aftalt leveringsbetingelser, fortolkes de i overensstemmelse med Inco terms, der var gældende ved aftalens indgåelse. Hvis der ikke er aftalt nogen specifikke betingelser, anses levering for at være sket, når sælgeren har leveret eller monteret den aftalte vare. Varer, der er fremstillet efter specialmål, kan ikke returneres af køberen efter aftalen er indgået.

2§ Forsikring

Frem til at varen er leveret hos køber, er det sælgerens ansvar at tegne en transportforsikring, medmindre andet er aftalt. Køberen skal også sørge for, at varerne er forsikrede, fra det øjeblik sælgeren har leveret og/eller monteret varerne ud fra den givne aftale.

3§ Sælgerens forsinkelse

Hvis sælgeren ikke kan overholde den aftalte leveringstid eller forsinkelse fra hans side anses for sandsynlig, skal sælgeren uden ophold give køberen mundtlig eller skriftlig besked herom og angive tidspunktet, hvor levering/montering kan forventes at finde sted. Hvis forsinkelsen skyldes uforudsigelige begivenheder eller køberens handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden, i det omfang det anses rimeligt efter omstændighederne.

3.1§ Køberen kan ikke frasige sig aftalen på grund af leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælgeren, medmindre forsinkelsen overstiger 6 måneder. Køberen kan heller ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælgeren.

4§ Køberens forsinkelse

Hvis køberen ikke kan modtage varerne på den aftalte dag eller forsinkelse anses som sandsynlig, skal køberen straks give sælgeren mundtligt eller skriftligt besked herom og angive årsagen til forsinkelsen og det tidspunkt, hvor modtagelsen kan forventes at finde sted. Køberen er forpligtet til at erlægge fuld betaling, selvom varerne ikke er modtaget på det aftalte tidspunkt.

4.1§ Sælgeren skal sørge for, at varerne opbevares for køberens risiko. Hvis køberen ikke sørger for forsikring af varerne inden for fristen eller af årsager, som sælgeren ikke er ansvarlig for, kan sælgeren hæve aftalen for den del af varerne, som ikke er modtaget på grund af køberens forsinkelse. Sælgeren har ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelse har påført ham.

5§ Ændring af ordre

Såfremt køberen foretager ændringer i sin ordre efter igangsættelse af bestillingen, har sælgeren ret til at fakturere for omkostningerne ved det tidsforbrug, der er anvendt på møder, opmåling hos kunden, beregninger/bekræftelser og produktion.

6§ Vedrørende betalinger

6.1§ Ved ordrer under kr. 25.000 inkl. moms faktureres private kunder og nye erhvervskunder 100% aconto. Ordrerne vil blive igangsat, når acontobetalingen er registreret.

6.2§ Ved ordrer over kr. 25.000 inkl. moms faktureres private og nye erhvervskunder 50% aconto ved aftalelsens indgåelse. Private kunder faktureres de resterende 50% inden montage, mens nye erhvervskunder faktureres resterende 50% efter montage.

6.3§ For ordrer over kr. 100.000 inkl. moms faktureres alle private kunder som ovenstående, 50/50, og alle nye erhvervskunder faktureres som ovenstående 50/50.

6.4§ Alle eksisterende erhvervskunder faktureres 50% aconto, og de resterende 50% faktureres efter endt montage.

6.5§ Varer, der hentes i showroom, skal betales fuldt ud inden udlevering. Minimumsprisen for montering er kr. 1.500,- + moms pr. sag/besøg.

7§ Ejendomsretten

Ejendomsforbeholdet indebærer, at sælger bibeholder den fulde rettighed over alt det solgte, indtil den fulde betaling er modtaget. Indtil betalingen er modtaget, må køber ikke videreoverdrage eller pantsætte ejendomsretten til tredjepart. Sælger har ret til at tage de nødvendige skridt for at sikre deres ejendomsret over det solgte, herunder retten til at hente det solgte tilbage uden samtykke fra køber, hvis denne ikke overholder betalingsforpligtelsen.

8§ Eventuelle mangler

Sælger påtager sig ansvaret for at afhjælpe eventuelle mangler i varerne, der skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Dette ansvar indebærer, at sælger vil foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med følgende bestemmelser. Sælgers ansvar omfatter kun mangler, der viser sig inden for 2 år fra leveringsdagen til køber. Hvis varerne er fremstillet af en tredjepart, vil reparation kun foretages en gang af sælger. Eventuelle efterfølgende reparationer vil blive udført af producenten.

8.1§ Køber er forpligtet til straks skriftligt at underrette sælger, hvis der konstateres mangler.

9§ Produktansvar

Sælger er ansvarlig for skader på ting forårsaget af produktet, hvis det kan bevise, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser fra sælgerens side. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske tab. Hvis sælgeren bliver pålagt produktansvar over for tredjepart, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de foregående stykker.

9.1§ Hvis tredjepart fremsætter erstatningskrav mod køberen på grund af en produktskade, skal køberen straks underrette sælgeren herom. Hvis køberen monterer produktet i vinduesrammer, karme eller andre vindueselementer, fraskriver køberen sig ret til erstatning vedrørende vinduernes fremtidige funktionalitet, holdbarhed og garanti.

9.2§ Der gives ikke garanti eller returret for ethvert produkt købt hos Gardinmageren, hvis kunden selv har målt op og/eller selv har stået for monteringen. Stofgardiner kan ændre sig i højden ved udsving i temperaturer og luftfugtighed, og dette kan kun reklameres inden for tre uger efter montering eller levering. Produktionsafvigelser på op til 4 mm er ikke reklamationsberettiget.

10§ Uforudsigelige begivenheder

Sælgeren er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen eller forsinkelse i opfyldelsen, hvis dette skyldes omstændigheder, som sælgeren ikke er herre over, såsom arbejdskonflikter, brand, krig, epidemier, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre sælgeren kunne forudse disse omstændigheder, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører på grund af de nævnte omstændigheder. Hvis disse omstændigheder var til stede før aftalens indgåelse, er sælgeren kun ansvarsfri, hvis de ikke kunne forudses på aftaletidspunktet.

10.1§ Hvis sælgeren ønsker at påberåbe sig ansvarsfrihed på grund af sådanne omstændigheder, skal denne skriftligt underrette køberen om dette uden ugrundet ophold. Parterne kan hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed som nævnt i denne paragraf.

11§ Uenighed

I tilfælde af uenighed mellem parterne i forhold til denne kontrakt, skal tvisten afgøres i henhold til dansk retspraksis. Enhver part er forpligtet til at indgive skriftlig meddelelse til den anden part om tvisten og dens grundlag inden for en rimelig tidsramme efter opståelsen. Parterne er også forpligtet til at forsøge at nå frem til en forligsmæssig løsning af uenigheden gennem forhandlinger og god tro forhandlinger, før en retssag anlægges.

Hvis tvisten ikke kan løses gennem forhandlinger, skal den afgøres i overensstemmelse med dansk lov ved en kompetent domstol eller voldgiftsret. Parterne accepterer og anerkender, at denne klausul om tvistbilæggelse er bindende og forpligtende for begge parter, og at de vil samarbejde i god tro for at sikre, at tvisten afgøres på en retfærdig og effektiv måde.